วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556


ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน
Google earth นั้น เราต้องทำการเตรียมทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์ของ
เราก่อนว่าสามารถรองรับการใช้งานได้หรือไม่
ระบบปฏิบัติการ Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
CPU Pentium 3,000 เมกะเฮิรตช์ ขึ้นไป
หน่วยความจำระบบ 256 เมกะไบต์ (แนะนำที่ 512 เมกะไบต์)
พื้นที่ว่างๆ บนฮาร์ดดิสก์ 400 กิกะไบต์
ความเร็วเน็ตเวิร์ก 128 Kbits/sce
กราฟิกการ์ดรองรับการทำงาน 3D ที่มีขนาด 16 เมกะไบต์สำหรับ VRAM
หน้าจอที่มีความละเอียด 1024x768, True Color
DirectX 9 (เพื่อรันในโหมด Direct X)
โปรแกรมที่จำเป็นต้องมีในเครื่อง มีดังนี้
1. Download
โปรแกรม Google earth ที่เว็บ http://earth.google.com (ในที่นี้ทางผู้ใช้ใช้
ภาษาไทย
)
2.
เครื่อง GPS
3.
โปรแกรม Map Source
4.
โปรแกรมแปลงไฟล์ GPS Babel 1.4.2 แปลงไฟล์สกุล *.gdb เป็นไฟล์สกุล *kml
ขั้นตอนการใช้งาน
1.
นำเครื่อง GPS ไปสำรวจภาคสนามโดยตั้งค่าต่าง ๆ แล้วกำหนดเส้นทางที่ต้องการเป็น Track
หรือกำหนดเป็นจุด
Waypoint ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกเก็บลงในเครื่อง GPS
2.
ใช้โปรแกรม Map Source โดยการเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับเครื่อง GPS ถ่ายข้อมูลลงใน
โปรแกรม
Map Source
3.
ใช้โปรแกรม GPS Babel แปลงไฟล์สกุล *.gdb เป็นสกุล *.kml
4.
เมื่อได้ไฟล์นามสกุล *.kml แล้วให้ทำการเปิดโปรแกรม Google earth และเปิดชื่อไฟล์ตาม
ภาพ
5.
ศูนย์สารสนเทศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน
.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
2
1.
การติดตั้งโปรแกรม MapSource
1.1
ติดตั้งโปรแกรม Map Source โดยใส่แผ่น CD-ROM Program ในช่อง CD-ROM โดย File ที่
ใช้ติดตั้งโปรแกรมจะอยู่ใน
Folder\MAPSOURCE\ชื่อ File คือ Setup.exe เป็น Icon รูป ให้
ดับเบิ้ลคลิกที่
Icon นี้ จะปรากฏกรอบหน้าต่าง การต้องรับในการติดตั้งโปรแกรมให้คลิกที่ปุ่ม Next
1.2
จะปรากฏกรอบหน้าต่างแสดงลิขสิทธิ์ของโปรแกรม Map Source ให้คลิกที่ปุ่ม Yes เพื่อ
ยอมรับข้อกำหนดต่างๆ ของโปรแกรม
1.3
จะปรากฏรอบหน้าต่าง ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่องมือหาค่าพิกัดฯ กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และจะสอบถามว่าต้องการให้โปรแกรมค้นหาเครื่องมือหาพิกัดฯ หรือไม่ให้ คลิกปุ่ม
Yes
1.4
จะปรากฏกรอบหน้าต่างให้กำหนดช่องที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างเครื่องมือหาค่าพิกัดฯ กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ช่อง
COM1( กรณีที่เชื่อมต่อเครื่องมือหาค่าพิกัดฯ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทาง
ศูนย์สารสนเทศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน
.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
3
ช่อง
COM1 และเปิดเครื่องมือหาค่าพิกัดฯ ไว้แล้ว หรือใช้ คลิก ที่ปุ่ม Auto Detect ให้จัดการเชื่อมต่อโดย
อัตโนมัติ ก็ได้
) เมื่อค้นหาพบ Port เชื่อมต่อแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม OK
1.5
เมื่อโปรแกรมค้นหาเครื่องมือหาค่าพิกัดฯ แล้วจะแจ้งให้ทราบว่าไม่สามารถปรับปรุง
โปรแกรมที่อยู่ในเครื่องมือหาค่าพิกัดฯ ได้ ให้คลิกปุ่ม
OK
1.6
จะปรากฏรอบหน้าต่างให้กำหนดโฟลเดอร์ที่ต้องการจะติดตั้ง โปรแกรม MapSource ให้คลิก
ที่ปุ่ม
Next
1.7
เมื่อคลิกปุ่ม Next แล้ว จะปรากฏกรอบหน้าต่าง ให้เลือกวิธีการติดตั้ง โดยมีให้เลือก 2 วิธี
คือ แบบ
Compact เป็นการติดตั้งโดยใช้พื้นที่ Hard Disk น้อยที่สุด และแบบ Typical เป็นการติดตั้ง
ตามปกติ ซึ่งแถบที่เลือกในการติดตั้งจะอยู่ที่
Typical จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Next
ศูนย์สารสนเทศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน
.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
4
1.8
จะปรากฏกรอบหน้าต่างให้กำหนดชื่อ โฟดเดอร์ที่จะใช้เก็บโปรแกรม MapSource ให้ คลิกที่
ปุ่ม
Next
1.9
โปรแกรมก็จะเริ่มทำการติดตั้งส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม MapSource ลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ศูนย์สารสนเทศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน
.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
5
1.10
เมื่อโปรแกรมติดตั้งครบ 100% แล้ว จะปรากฏกรอบหน้าต่างแจ้งให้ทราบ ให้คลิกปุ่มFinish เพื่อเป็นการสิ้นสุดการติดตั้งโปรแกรม MapSource